lördag 13 juni 2015

Den ryska invasionen av Ukraina

Det ryska hybridkriget eller snarare invasionskriget, vad det medför blir betydligt mer synligt och uppenbart under det rådande läget i Östeuropa och inte minst i Ukraina.


Indoktrinering av barn i det nya ryskare Donetsk.Det vi ska se till är den Ryska invasionen och försöken till en återkolonisering av det forna Östeuropa och troligen vidare, vad det i förlängningen innebär för hela Europa och vår säkerhet kan vi inte veta, men ett fullskaligt krig är en inte helt osannolik utkomst. Att försöka ursäkta Ryssland och på andra sätt förminska det som pågår leder till en ökad instabilitet i hela östra Europa, det dödar och skadar mer människor när det enbart leder till en förlängning av det ryska anfallskriget mot Ukraina. De diplomatiska försöken till att förneka detta, leder enbart till en konfirmation av den ryska politikens effektivitet mot sin omgivning och därmed att Ryssland kan fortsätta invasionskriget och påskynda dess spridningseffekt ytterligare. Att i ljuset av denna händelseutveckling ta del av, se och höra alla dessa ursäktare är som att läsa manualen för de ryska och betalda trollen från Moskva.


Boris Nemtsov, introduktion till nemtsovrapporten.Det är ett rent anfallskrig där den som invaderar har använt sig av olika politiska och sociala strömningar i samhället, för att att inom ramarna för det vilket kallas för ett hybridkrig försöka att destabilisera en hel nation och därmed även samtidigt förhindra en intervention av andra nationer och vinna kriget på det sett som nu sannolik kommer att ske i Ukraina. Det är den ukrainska befolkningen vilka är de riktiga förlorarna i det första rummet, när de har förlorat delar av sitt land via aggression från ett annat land, men även ur en demokratisk synvinkel när det arbete de har lagt ner och offrat sina liv för helt kan komma att spolieras.
Kriget förs även i forum och grupper som som de vilka finns på Facebook och i andra social medier, för att sprida desinformation om den rådande situationen. Mildra och förändra uttalanden om det faktiska kriget som att det är ett inbördeskrig och inte ett anfallskrig från Ryssland, där det är den lagliga regimen som begår brotten mot den egna befolkningen vilket resulterar i de så kallade pro-ryska rebellerna som stöds av Ryssland. Där fakta som finns, snarare talar för att det fåtal vilka är lojalister med Ryssland är en minoritet och där majoriteten av de som för kriget i praktiken är reguljära och specialförband från Ryssland.

Som det ser ut försöker de motivera ett återupptagande av kriget, det är knappast några så kallade rebeller som ligger bakom. Det är troligast som en del av det hybridkrig som Ryssland för mot Ukraina, för att kunna fortsätta destabiliseringen och eventuellt ytterligare kunna motivera egen trupp. Som det tydligen ska ske med så kallade hjälpsändningar.
Trots nya anfall mot ukrainska städer, i synnerhet i närheten av Mariupol. Mariupol är en viktig hamnstad och ligger strategiskt viktigt på den landtunga utefter lake Azov, den måste med nödvändighet Ryssland ta för att skapa den strategiskt viktiga korridoren genom östra Ukraina och ner till flottbasen på Krim. Tack vare Minsk II förvägras Ukraina både hjälp utifrån, men de får dessutom ej ge sina egna styrkor skydd mot de ryska och lojalistanfallen.
Ryssland har lyckats mycket påtagligt med sina krigshandlingar mot Ukraina, det står inte mycket emellan Ryssland och att kunna ta kontrollen över landtungan ner till Krim. Det är en fråga om att exklusivt kunna ta kontrollen över landområden utan att direkt annekterat det som Ryssland gjorde med Krim. Har de väl kontrollen, har de i praktiken även tagit kontrollen över Ukraina.
Kan Ryssland ta de östra delarna av Ukraina, har riskerna för ett storkrig mellan Ryssland och Europa kommit betydligt närmre.

Bra exempel på en ren desinformation, vem utanför Ryssland förutom de som aktivt arbetar för Kreml och deras sak tror på att det är 25% NATO-trupper som är instängda i Debaltseve?

This morning NAF scouts spotted NATO tanks inside the encirclement (Cauldron) at Debaltseve. According to their information the possibility is strong that up to 25% of the trapped army may be NATO.

Utrikesminister Wallström (S) hyllar det så kallade avtalet om eld upphör i kriget mellan Ryssland och Ukraina, det betyder troligen att Ukraina riskerar förlora de östra delarna avUkraina och därmed får Ryssland full kontroll över Ukraina och även över landremsan utefter sjön Azov, ned till Svarta havet och flottbasen på det redan avdelade och annekterade Krim.

Det är snarare den europeiska passiviteten som öppnade för Ryssland att invadera en grannstat, då för att utöka och flytta gränserna i sitt eget syfte, öka hotet mot Europa och i synnerhet mot Baltikum blir hotet en realitet. Därmed kan Ryssland flytta sina ställningar väster ut och skapa ytterligare osäkerhet mellan de europeiska staterna och splittra Sverige ytterligare i försvars, säkerhets och NATO-frågan. Kriget i Ukraina hade troligen inte inträffat om vi hade varit mer observanta på dessa fakta, de analyser och indikationer vilka har funnits där under en längre tid och kunnat agera på dessa i tid.

Vad som är mycket uppseendeväckande, det är att Ryssland startade ett krig och inte enbart mot Ukraina. Det är även i högsta grad ett krig riktat mot Europa, därmed även mot Sverige och våra egna intressen i och runt Östersjön samt Baltikum (NordBalt) med en direkt uttrycklig militär hotbild om krig om vi inte passar oss. Ryssland tillåts därmed vinna kriget i Ukraina utan att vi egentligen försöker göra något åt den saken eller försöker skapa en förändring i läget, det blir ytterligare en strategisk förbättring för Ryssland.

Var hittar du NATO, soldater och Europa inne i Ukraina, som utgör ett direkt hot mot Ryssland?
Det har i praktiken varit en ensidig upprustning av astronomiska mått av den ryska militären och även till militärdoktrinen. Det är inte soldater från vare sig USA, NATO eller andra EU-länder som krigar på rysk mark för att annektera dessa.

Det blir rätt uppenbart att beslutsfattarna i Europa inte på allvar tar situationen på det allvar som krävs, eller hur de ska hantera det som har kommit att kallas för det ryska hybridkriget. Att tro att Ryssland kommer att efterleva Minskfördraget innan de har tagit hela östra delen av Ukraina, den för dom mycket strategiska landremsan ner till Krim och Svarta havet, är enbart att be om mycket stora problem.

Östra Ukrainas krigsscen blir förståelig om den sätts samman med den ryska expansionismen/neokolonialismen och försöken till att även annektera landremsan ner till Svarta havet och Krim, efter att olagligen under ett rent anfallskrig mot Ukraina redan ha avdelat Krim från det övriga Ukraina. Samt att de östra delarna även har en tung industri som de gärna vill ha. Det är ett rent anfallskrig mot Ukraina som Ryssland bedriver för att ta tillbaka delar av, eller på sikt hela ytan av ett självständigt grannland. Ukraina, som Ryssland anser ska tillhöra dom, samt att förhindra att Ukraina allierar sig närmare Europa primärt rent strategiskt och geopolitiskt.
Det ryska agerandet vi har sett under helgen där man inte bara utnyttjat sina befintliga baser för att invadera delar av värdlandet utan även i landets parlament enhälligt gett presidenten befogenhet att använda militärmakt mot Ukraina, ska inte komma som en överraskning. Likväl verkar alldeles för många svenska politiker nu väckta ur en törnrosasömn.


Major Carl Berqvist (Wiseaman), SvD 3 Mars 2014.

Det bästa vi kan göra är att vägra de ryska provokationerna och stå upp för vårat samhälle. 
onsdag 27 maj 2015

The Top Four Reasons to Reject Section 215 of the Patriot Act

De slutsatser som vi kan dra av beslutet i den amerikanska kongressen, är att massövervakning dels inte fungerar och därmed blir även den insamling i bulk av telefondata som även den svenska regeringen vill ha utökad och där svenska myndigheter som FRA redan samlar in data i bulk i sin underrättelseverksamhet och Polisen. Där polisen vill ha en direktåtkomst till persondata, utan att behöva gå via domstol, där operatörerna skulle tvingas lämna ut personuppgifter som kan vara helt onödiga för ett eventuellt spaningsuppslag när insamlingsmodellen även lämnar ut okritiskt associerade kontakter helt meningslöst.

söndag 22 mars 2015

Den svenska antiintellektuella avgrunden i samhället

Mig veterligen finns det ingen liberal, eller ett liberalt samhälle som har drivet något Gulag och ett enda dödsläger. Enskilda personer och soldater i röda armén tyckte att det vara lika fruktansvärt vad som inträffade, de ska en stor honnör för vad de uträttade. Men det var statsmakten som drev dessa läger, där kanske även den svenske Raoul Wallenberg försvann. Det är något vilket vi aldrig ska glömma när vi betraktar vår historia och även vår samtid, när vi nu åter kan se att samma brott tycks begås återigen om vi inte ser mycket noga upp med vad vi väljer bort från att spegla från vår omvärld [AB].

Och så länge det enbart är en tom retorik bakom, kommer inget att inträffa för att stoppa den här utvecklingen. Det blev synnerligen uppenbart under manifestationen på Raoul Wallenbergs torg och utanför stora synagogan i Stockholm, det var enbart statsminister Stefan Lövén som fick talartid som politiskt ansvarig.
Jag deltog imanifestationen mot antisemitism på Raoul Wallenbergs torg och bara det att få se en polis ur den nationella insatsstyrkan i full militär mundering och med automatkarbin utanför stora synagogan i Stockholm, som ligger alldeles intill torget, det gör åtminstone mig riktigt förbannad och ledsen. Det är en bra markering mot våldet och antisemitismen från samhällets sida, men det ska absolut inte behövas i ett demokratisk samhälle. För vilket samhällsklimat speglar inte detta?

Det har nu framkommit information om Vänsterpartiet, deras biståndsstiftelse VIF och hur de hjälper till med finansiering på ett olagligt sätt med skattemedel.
Det är lite mer än enbart lite skitpengar som har tunnlats via VIF, till mer än tveksamma organisationer runt om i världen.

Vänsterpartiets samarbete med Borotba avslutades formellt först den 31 december 2014.

Colombia:
Totalt för de här åren rör det sig om flera miljoner kronor. Det handlar dels om stöd till partier med väpnad revolution i sina program, dels om stöd till auktoritära och totalitära regimer.

Fillipinerna:
2005–2009. Genomgången visar att det finansiella stödet till icke-reformerade kommunistpartier är betydligt mer utbrett än vad som hittills är känt. Det handlar om flera miljoner kronor under de här åren. Ett exempel är VIF:s stöd till revolutionära grupper på Filippinerna [Fredrik Malm (Fp)].

Det är inte helt korrekt att göra på det sätt som nu sker, det är inte helt ok att särskilja ut olika händelser som har betydelse för helhetsbilden av VIF. Det är som du som läsare av bloggen kan se inte enbart Borotba, utan ett flertal minst sagt tveksamma organisationer runt om i världen där skattemedel har tunnlas ut till via VIF. Där det rör sig om miljontals kronor till organisationer som för en väpnad kamp mot den legala regimen, eller har det med på sitt program att genomföra en väpnad revolution.
För att fungera som ett demokratiskt parti i Sverige och för att få delta i den demokratiska processen, måste partier frångå våldstanken mot de vilka har en motsatt åsikt som en metod och som ett medel för att förändra samhället i stället för med de demokratiska metoderna.

Med den retorik som de båda använder skulle det alltså svära terroristorganisationer och Vänsterpartiet fria från ansvar lika, enbart av den anledningen att det finns nationer som inte delar samma ideal som vad de gör. Men det är inte helt enkelt att göra på det viset. Enbart för att det finns nationer som beter sig illa, är det inte helt ok att stödja organisationer och paramilitära rörelser vilka vill störta regeringar och dessutom hjälper dessa med medel.
Det är även ett ideal som går igen när demonstrationerna startade i Kiev för att frigöra sig på demokratisk väg, från den sittande regimen. Den regimen lämnade landet och övergav sina regeringsplatser.

Hade det funnits ett spår av logik i dessa personers retorik, skulle de ha stött den frigörelsen. Men vad vi har åsett i stället från vänstersidan i politiken, inte minst under de diskussioner vi har i diskussioner med vänsterorienterade grupper om det ryska anfallskriget mot Ukraina, anses det från dessa att det var en olaglig statskupp och därmed en helt riktig intervention av Ryssland när de går in i en fri nation som Ukraina, de ska kunna bedriva anfallskrig och olagligen annektera delar av den suveräna nationen. Då är en riktig statsterrorism och tillika ett anfallskrig helt ok och de vilka vill försvara sin nation mot denna aggressor, de är terrorister.
Därmed har vänsterrörelsen till vissa delar på inget sätt övergivit sin tidigare våldsideologi och retorik.

Det speglar på ett utmärkt sätt hur vårt nya samhälle har kommit att te sig, där Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund.
Upprörande över den brist på förstånd över den värld och omvärld vi alla lever i, det kan vi även se i förhållande till andra företeelser, som runt våra flygplatser och storsjukhus. De boende upprör sig över att det låter från byggnationer, när vår infrastruktur med en absolut nödvändighet måste byggas om och förbättras. Det låter från ambulansintag så då kunde inte St. Görans sjukhus bygga om sitt akutintag för att kunna förbättra sjukvården, det låter runt nybyggnationerna av Södersjukhuset så de skulle egentligen inte ha blivit av de heller. Som tur är vann samhällsintresset för framtiden över den antiintellektuella ismen där bägge byggnationerna blir av och där om- och nybyggnationerna på Södersjukhuset pågår för fullt för att kunna möta det behov som föreligger för framtiden, ett behov som redan nu föreligger med platsbrist upp över öronen. Eller som i detta fallet när det låterom militärövningar och att det kan skrämma "barnen", för det är enbart sådant som inträffar någon annan stans förmodligen då i Långtbortistan exempelvis. Den moderna hipstern i det moderna samhället, boendes helt avskärmad i sin helt egen lilla värld. De ska inte vare sig kunna eller ska få stoppa en för hela samhället viktiga funktioner, detta enbart för att de helt saknar insikt i annat en sin egen lilla fantasivärld. De ser inte vad som händer runt om i världen när det inte angår just dom.

Plakatpolitik ochretorik är inte detsamma som en riktig utrikespolitik. Det blir enbart till en tom retorik, när det inte ens är sant. Att vapenhandeln med Saudiarabien nu är avslutad stämmer inte med verkligheten, den är inte över och helt förbi, den fortsätter som vanliga affärsavtal under ISP och de begränsningar som gäller för svensk vapenexport [DI].

torsdag 5 mars 2015

Open letter from the Ambassador of Israel to Oatly AB

Open letter from the Ambassador of Israel to Oatly AB
===================================================

On the part of the Embassy, through phone calls and emails, we have now been trying over several days to reach the company Oatly, which has chosen to boycott its Israeli supplier following political pressures by anti-Israeli activists. We are surprised by the nonchalance shown by the company in the face of the repeated contact attempts by a foreign mission and its ambassador.

To ignore the opportunity for contacts on this issue is hardly something which does honour to the company.

We do appreciate the apology offered by the company but as long as the decision – which has now been recognized as made on wrongful grounds – is not reversed, the apology remains mere empty words.

If one has now decided to be correct and to show caution, these are principles which primarily should, of course be applied to the present case in question. It has been made abundantly clear that this has nothing to do neither with the price of the product, nor its quality – both of which have been highly satisfactory – but what we see now is solely the result of irrelevant pressures from anti-Israeli activist circles. When one gives in to these types of pressures, it is difficult to see the decision as anything but politically motivated.

The issue is also not about listening to the consumers. The activists do not care about the product, only their own political objectives. The boycott of vitamins from Israel is more important than for instance the many lactose-intolerant children who use the products.
The company Oatly has admitted that is has taken a decision on wrongful grounds. Not to correct this would mean giving in to from anti-Israel activists while ignoring the dissatisfaction of other customers.

If the company thus – in defiance of all logic and its own declared principles – will not revoke a decision admitted to be the wrong one, at least I for my part will not feel any thirst for Oatly products.

It is a dangerous road to take to let market considerations on issues of quality and production be affected by aggressive pressures from extreme and vocal lobby groups and something which is highly detrimental, both to the consumers and the companies.
The negative, and special treatment for which Israel but no other international cooperation partners, is singled out is something, which of course, raises very serious questions about the true motivations behind the actions of Oatly.

Isaac Bachman
Ambassador of Israel

[Starka reaktioner på TV4:s beslut att ta bort Israel-avsnitt]

tisdag 3 mars 2015

Jerusalem -Israels hjärta

Jerusalem kan mycket väl vara Israels hjärta, när det står i centrum för judendomen sedan ett par tusen år bakåt. Det blir riktigt plågsamt när det görs en felaktig politik av religion och historia, på det vis som nu Palestinagrupperna och TV4 gör.

"TV4 tar bort Israel-avsnitt"


Det känns mycket felaktigt när ett sådant uttryck censureras i dagens Sverige 2015, det känns allt för mycket som en återgång till något som mer passar in i de tongångar som rådde i Tyskland på 1920-30-talet och vad det medförde borde vi alla komma ihåg, det är 70 år sedan förintelsen och det tog upp mycket plats i medierna. Tydligen har det glömts bort och det fort, när rubrikerna fort smälter undan och glöms bort är det annat som gäller.När riksmedia glömmer bort vad de borde stå för, som det fria ordet blir det allvarligt. Det fria ordet är en av våra mänskliga rättigheter och media borde skydda det och inte censurera, i detta nu har Charlie Hebdo glömts bort, både attackerna i Paris och Köpenhamn och innebörden i detta går förlorat i ett politisk snömos. Alla vackra ord är borta som genom ett trollslag, förnekelsens blacka vingar flaxar och sprider sin skugga som i en dystopisk mardröm.


måndag 23 februari 2015

Rysslands hybridkrig mot Europa

Det ryska hybridkriget blir synligt och uppenbart under de rådande läget i Östeuropa och inte minst i Ukraina.Ryska specialstyrkor inne i Ukraina

Det vi ska se till är den Ryska invasionen, vad det innebär för hela Europa och vår säkerhet. Att försöka ursäkta Ryssland och på andra sätt förminska det som pågår, det dödar och skadar mer människor när det enbart leder till en förlängning av det ryska anfallskriget mot Ukraina. De diplomatiska försöken att förneka detta, leder enbart åt ett håll och det är att Ryssland kan fortsätta invasionskriget och dess spridning ytterligare. Att se och höra alla dessa ursäktare, det är som att läsa manualen för de ryska och betalda trollen från Moskva.

Det är ett rent anfallskrig där den som invaderar har använt sig av olika politiska och sociala strömningar i samhället, för att att inom ramarna för det vilket kallas för ett hybridkrig försöker att destabilisera en hel nation och samtidigt förhindra en intervention av andra nationer och därmed vinna kriget på det sett som nu sannolik kommer att ske i Ukraina. Det är den ukrainska befolkningen vilka är de riktiga förlorarna i det första rummet, när de har förlorat delar av sitt land via aggression från ett annat land, men även ur en demokratisk synvinkel när det arbete de har lagt ner och offrat sina liv för, helt kan komma att spolieras.

Kriget förs även i forum och grupper som som de vilka finns på Facebook och i andra social medier, för att sprida desinformation om den rådande situationen. Mildra och förändra uttalanden om det faktiska kriget som att det är ett inbördeskrig, där det är den lagliga regimen som begår brotten mot den egna befolkningen vilket resulterar i de så kallade pro-ryska rebellerna som stöds av Ryssland. Där fakta som finns, snarare talar för att det fåtal vilka är lojalister med Ryssland är en minoritet och där majoriteten av de som för kriget i praktiken är reguljära och specialförband från Ryssland.
Ryska specialstyrkor från Debaltseve

Som det ser ut försöker de motivera ett återupptagande av kriget, det är knappast några så kallade rebeller som ligger bakom. Det är troligast som en del av det hybridkrig som Ryssland för mot Ukraina, för att kunna fortsätta destabiliseringen och eventuellt ytterligare kunna motivera egen trupp. Som det tydligen ska ske med så kallade hjälpsändningar.

Trots nya anfall mot ukrainska städer, i synnerhet i närheten av Mariupol. Mariupol är en viktig hamnstad och ligger strategiskt viktigt på den landtunga utefter sjön Azov, den måste med nödvändighet Ryssland ta för att skapa den strategiskt viktiga korridoren genom östra Ukraina och ner till flottbasen på Krim. Tack vare Minsk II förvägras Ukraina både hjälp utifrån, men de får dessutom ej ge sina egna styrkor skydd mot de ryska och lojalistanfallen.
Ryssland har lyckats mycket påtagligt med sina krigshandlingar mot Ukraina, det står inte mycket emellan Ryssland och att kunna ta kontrollen över landtungan ner till Krim. Det är en fråga om att exklusivt kunna ta kontrollen över landområden utan att direkt annekterat det som Ryssland gjorde med Krim. Har de väl kontrollen, har de i praktiken även tagit kontrollen över Ukraina.
Kan Ryssland ta de östra delarna av Ukraina, har riskerna för ett storkrig mellanRyssland och Europa kommit betydligt närmre.
Bra exempel på en ren desinformation, vem utanför Ryssland förutom de som aktivt arbetar för Kreml och deras sak tror på att det är 25% NATO-trupper som är instängda i Debaltseve?


Utrikesminister Wallström (S) hyllar det så kallade avtalet om eld upphör i kriget mellan Ryssland och Ukraina, det betyder troligen att Ukraina förlorar östra delen och därmed får Ryssland full kontroll över Ukraina och en landremsa ned till Svarta havet och flottbasen på det redan avdelade och annekterade Krim.Det är först och främst civila som drabbas, här från striderna i Debaltseve

Det är snarare den europeiska passiviteten som öppnade för Ryssland att invadera en grannstat, i syfte att utöka och flytta gränserna i sitt eget syfte, öka hotet mot Europa och i synnerhet mot Baltikum. Därmed kan Ryssland flytta sina ställningar väster ut och skapa ytterligare osäkerhet, mellan de europeiska staterna och splittra Sverige ytterligare i försvars och NATO-frågan. Kriget i Ukraina hade troligen inte inträffat om vi hade varit mer observanta på defakta, analyser och indikationer vilka har funnits där under en längre tid och kunnat agera på dessa i tid.

Vad som är mycket uppseendeväckande, det är att Ryssland startade ett krig och inte enbart mot Ukraina. Det är även i högsta grad riktat mot Europa, Sverige och våra egna intressen med en direkt hotbild om krig om vi inte passar oss och de tillåts därmed vinna det kriget i Ukraina.

Var hittar du NATO, soldater och Europa inne i Ukraina, som utgör ett direkt hot mot Ryssland? 
Det har i praktiken varit en ensidig upprustning av astronomiska mått, av den ryska militären och även militärdoktrin. Det är inte soldater från vare sig USA, NATO eller andra EU-länder som krigar på rysk mark för att annektera dessa.Det blir rätt uppenbart att beslutsfattarna i Europa inte på allvar förstår situationens allvar, eller hur de ska hantera det som har kommit att kallas för hybridkrig. Att tro att Ryssland kommer att efterleva Minskfördraget innan de har tagit hela östra delen av Ukraina, den för dom mycket strategiska landremsan ner till Krim och Svarta havet, det är enbart att be om mycket stora problem.

  

lördag 7 februari 2015

Den ryska invasionen av Ukraina

Följer det pågående anfallskriget och det all mer akuta läget i östra Ukraina, med staden Debaltseve som ett talande exempel är det riktigt otäckt.

Det talas om den staden som ett nytt Vokuvar och allt detta sker medans västmakterna sitter och gör absolut inget, det är fortfarande en lite skärmytsling med rebeller inte direkt mot ryska förband. Samtidigt som artilleri och raketartilleri och sätts in mot civila bostäder i staden, där invånarna sitter fast och är instängda. De har i stort sätt inga möjligheter att komma ut och fly därifrån. Där det internationellt borde fördömas som med anfallen med raketartilleri mot de civila i den ukrainska orten Mariupol för ett tag sedan, där riktades det direkta uppmaningar till Ryssland att ta sitt faktiska ansvar. Det är ju trotts allt Ryssland som via den uppbackning de gör av den pro-ryska milisen lokalt, både med materiel och egen trupp inne i de östra delarna av Ukraina. De driver sitt destabiliseringskrig mot den sittande och lagliga regimen i Kiev, vilket vi måste vara fullt medvetna över när anfallen in mot Debaltseve mycket väl kan vara ett brott mot mänskligheten, när det riktas raketanfall mot civila bostadsområden på samma sätt som i Mariupol. De nu pågående striderna mot civila i Debaltseve, måste på något sätt få ett slut.NATO och Jens Stoltenberg fördömer direkt händelserna i Mariupol och på det bredare planet, den händelseutveckling som uttalat Ryssland har slagit in på och stöttar aktivt.
Det är primärt mot Europa som Moskva riktar sina vapen, när de olagligen går in i ett öppet anfallskrig mot Ukraina. Det är en värld och omvärld som vi är en del av och inte kan stå utanför, det vore mycket olyckligt att tro något annat.På det bredare planet, faller Mariupol öppnas en landkorridor för Ryssland till Svartahavet, via Odessa och Transnistrien till Krim som Ryssland invaderade och annekterade olagligt under förra året. Redan då stod det klart på ett tidigt skeende, att det var den utvecklingen som var på gång.
Det blir svårt att hålla stånd, men det ser ut som om Mariupol kan ha varit en diversionsmanöver för att slå mot Debaltseve, där det tydligen ska vara riktigt hårda strider just nu och Ryssland för in mer tungt materiel till området.
Medans säkerhetskonferensen ‪‎MSC2015‬ pågår, där de stora politikerna ska försöka enas om Ukraina med Ryssland om fred, ett Ryssland som i praktiken har invaderat landet och ställt till med ett blodbad och lidande som inte har åsets sedan andra världskriget, där den ryske utrikesministern Lavrov påstår att det inte har inträffat och att det är Europa och NATO som invaderar, då underförstått Ryssland (Ryssland anser att Ukraina tillhör dom).

Tror inte att Sverige på allvar vågar ta det steget trotts den mycket allvarliga situationen och trotts det uttalade hotet mot vår egen säkerhet, vilket enbart kan innebära att vi har backat politiskt i förhållande till Ryssland och deras provokationer mot oss. Skulle vi göra det och ta det på allvar, finns enbart alternativet NATO och det vill inte regeringen och det speglas i medias rapportering.